RSS
A A A
SmodBIP
Biuletyn Informacji Publicznej
Bielańskiego Ośrodka Kultury w Warszawie
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 14.07.2016 z powodu:
Zakończenie edycji

Nabór na stanowisko kierownika Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury

27.06.2016

Dyrektor Bielańskiego Ośrodka Kultury ogłasza nabór na stanowisko kierownika Filii Bielańskiego Ośrodka Kultury przy ul. Estrady 112 w Warszawie.

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe (min I stopnia – licencjat) z zakresu nauk humanistycznych lub wykształcenie artystyczne;
- minimum 5 – letnie doświadczenie pracy w instytucjach kultury, w tym minimum 2-letnie doświadczenie pracy w domach (ośrodkach) kultury;
- obsługa komputera ( środowisko Windows – pakiet Office);
- prawo jazdy kategorii B;
- sumienność, samodzielność, współpraca w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty:

- curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
- list motywacyjny;
- kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie;
- oświadczenie zawierające informacje o spełnieniu wymagania kwalifikacyjnego o zatrudnieniu w instytucjach o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu (kandydat, który zostanie wyłoniony w drodze postępowania kwalifikacyjnego przed zawarciem umowy o pracę będzie zobowiązany przedłożyć kserokopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy);
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
- oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.)”.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia w terminie do dnia 11.07.2016 r  (Uwaga! Termin przedłużony)
- listownie: Bielański Ośrodek Kultury, ul. Goldoniego 1, 01-913 Warszawa
(poleconym za potwierdzeniem odbioru, decyduje data stempla pocztowego);
- osobiście: sekretariat BOK pok. nr 7 w godzinach 9.00-16.00.

Osoby aplikujące proszone o pozostawienie kontaktu telefonicznego.

Opublikował: Justyna Gębska
Publikacja dnia: 27.06.2016

Dokument oglądany razy: 518
« inne aktualności